Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Camping De Fazant Ellemeet
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1676.00050BpGhp-vast

Artikel 5 Recreatie - Verblijfsrecreatie

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. voor recreatief nachtverblijf in kampeermiddelen en kampeerhuisjes;  
 2. ter plaatse van de aanduiding (bw): uitsluitend voor een bedrijfswoning;
 3. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals kampeermiddelen voor de tijdelijke huisvesting van op het bedrijf werkzaam zijnde recreatiepersoneel en seizoenswerkers, groen in de vorm van bomen en groen in de vorm van hagen rondom de standplaatsen met een maximale hoogte van 2 meter, water, sanitairvoorzieningen, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en (ontsluitings)wegen, spel-, sport- en speelvoorzieningen, kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen, voorzieningen voor beheer en onderhoud;
 4. een structurele beeldbepalende landschappelijke inrichting en -inpassing, conform het bij dit bestemmingsplan horende inrichtingsplan, d.d. 7 december 2012, opgesteld door Bosch & Slabbers.

5.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

5.2.1 toelaatbare bebouwing

Op deze gronden mogen ter plaatse van de in artikel 5 lid 1 genoemde aanduidingen worden gebouwd:
 1. gebouwen; en
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
met in achtneming van het volgende:

5.2.2 algemeen

 1. per bestemmingsvlak is ten hoogste één recreatiebedrijf toegestaan;
 2. het totaal aantal standplaatsen mag ten hoogste 89 bedragen;
 3. het totaal aantal permanente standplaatsen mag ten hoogste 62 bedragen;
 4. het totaal aantal kampeerhuisjes mag ten hoogste 19 bedragen;
 5. gebouwen en overkappingen worden gebouwd in het bouwvlak;
 6. uitsluitend op permanente standplaatsen mogen aangebouwde bijgebouwen worden gebouwd;
 7. stacaravans, trekkershutjes, kampeerlodges, chalets en kampeerhuisjes zijn uitsluitend toegestaan op een permanente standplaats;
 8. de totale oppervlakte van alle bedrijfsgebouwen en overkappingen, uitgezonderd de op de standplaatsen toegestane gebouwen, bedraagt ten hoogste 750m².

5.2.3 maatvoeringen

Aantallen
 1. op een permanente standplaats is één aangebouwd bijgebouw en één bordes toegestaan;
Afstanden
 1. de afstand tussen een bijgebouw en de grens van een standplaats bedraagt tenminste 1 meter;
Oppervlakten, goot- en bouwhoogten
 1. de oppervlakte, inhoud, goot- en bouwhoogte van gebouwen en overkappingen bedragen ten hoogste de navolgende maten:
 
GebouwOppervlakte Inhoud Goothoogte Bouwhoogte 
bedrijfsgebouwen en overkappingen zie artikel 5 lid 2.2 sub h -4 meter8 meter
sanitairgebouwen voor gezamenlijk gebruik zie artikel 5 lid 2.2 sub h -4 meter8 meter
kampeerhuisje 75 m2 250 m33,5 meter5,5 meter
stacaravan 55 m2 -5 meter 
chalet55 m2 --5 meter 
kampeerlodge30 m2- -5 meter 
trekkershut24 m2--3,5 meter
trekkershut plus30 m2--3,5 meter
bijgebouw op permanente standplaats9 m2, mits totale oppervlakte aan gebouwen niet groter dan 75 m2-3,5 meter3,5 meter
bedrijfswoning inclusief aangebouwde bijgebouwen200 m2750 m36 meter10 meter
vrijstaande bijgebouwen bij bedrijfswoning60 m2 gezamenlijk - 3 meter6 meter
kinderspeelhuisjes en huisdierenverblijven- - -4 meter
 1. kampeerhuisjes mogen uitsluitend worden gebouwd op een standplaats met een netto standplaatsgrootte van ten minste vier maal de oppervlakte van het gebouw;
 2. Stacaravans mogen uitsluitend worden gebouwd op een standplaats met een standplaatsgrootte van ten minste 150 m2;
 3. privé-sanitair is uitsluitend toegestaan op een niet-permanente standplaats, met dien verstande dat:
  1. per niet-permanente standplaats  ten hoogste één privé-sanitair is toegestaan;
  2. per standplaats bedraagt de oppervlakte van privé-sanitair ten hoogste 6 m2;
  3. de totale hoogte bedraagt te hoogste 3,5 meter;
  4. privé-sanitair mag aaneen worden gebouwd;
  5. ten hoogste 4 sanitaire eenheden mogen worden gecombineerd in één gebouw van ten hoogste 24 m2;
 4. de oppervlakte en bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedragen ten hoogste de navolgende maten: 
bouwwerk, geen gebouw zijndeoppervlakte bouwhoogte 
bordes op permanente standplaats bij een kampeerhuisje niet bepaald, mits de totale oppervlakte aan gebouwen niet groter dan 75 m2, mits de totale bebouwde oppervlakte op de standplaats niet groter is dan 75 m2 de goothoogte van het op de standplaats aanwezige kampeerhuisje 
bordes op permanente standplaats bij een stacaravan niet bepaald, mits de totale oppervlakte aan gebouwen op de standplaats niet groter is dan 55 m2de hoogte van op de standplaats aanwezige stacaravan 
licht- en vlaggenmasten -10 meter
speelvoorzieningen 5,5 meter 
erf- en terreinafscheidingen op gronden die zijn gekeerd naar de openbare weg en die liggen buiten een bouwvlak 1 meter 
erf- en terreinafscheidingen elders2 meter 
overige bouwwerken geen gebouwen zijnde- 2 meter

5.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden gelden de volgende regels:
 1. per bestemmingsvlak is ten hoogste één recreatiebedrijf toegestaan;
 2. het totaal aantal standplaatsen bedraagt ten hoogste 89;
 3. het totaal aantal permanente standplaatsen bedraagt ten hoogste 62;
 4. het totaal aantal kampeerhuisjes bedraagt ten hoogste 19;
 5. er dient sprake te zijn van een centrale bedrijfsmatige exploitatie;
 6. permanenten bewoning van gebouwen, met uitzondering van de bedrijfswoning, is niet toegestaan;
 7. het gebruik van gebouwen als tweede woning is niet toegestaan;
 8. recreatief nachtverblijf in bijgebouwen is niet toegestaan;
 9. op een permanente standplaats mogen gedurende het gehele jaar ten hoogste worden geplaatst: één kampeermiddel en twee bijzettentjes van elk ten hoogste 8 m2 of één kampeerhuisje onderverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 3 sub b;
 10. op een niet-permanente standplaats mogen kampeermiddelen worden geplaatst met inachtneming van het volgende:
  1. plaatsing is uitsluitend toegestaan gedurende het zomerseizoen;
  2. per kampeerterrein is maximaal 1 standplaats extra mogelijk welke uitsluitend voor tijdelijke huisvesting van op het bedrijf werkzaam zijnde personeel gebruikt mag worden;
  3. uitsluitend zijn toegestaan: één kampeermiddel, niet zijnde een stacaravan, met ten hoogste twee bijzettentjes van elk ten hoogste 8 m2;
 11. winterkamperen is niet toegestaan;
 12. winterstalling is niet toegestaan;
 13. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en/of bouwwerken als seksinrichting of voor straatprostitutie is niet toegestaan;
 14. het gebruik van niet-permanente standplaatsen in het winterseizoen als opslag-, stort-, lozings- of bergplaats is niet toegestaan;
 15. ten minste 2% van de gronden zijn bedoeld ten behoeve van sport- en spelvoorzieningen;
 16. ten minste 20% van het aantal parkeerplaatsen wordt gesitueerd op een centrale parkeerplaats nabij de ingang van het kampeerterrein.

5.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

5.4.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
 1. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting; 
 2. het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen zoals een grondwal.

5.4.2 Uitzonderingen op aanlegverbod

Het verbod van lid 5.4.1. is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
 1. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan; 
 3. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.

5.4.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 5.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de landschappelijke inpassing niet onevenredig wordt of kan worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel daarvan niet onevenredig wordt of zal worden verkleind.

5.5 Wijzigingsbevoegdheid

5.5.1 Wijziging aantal standplaatsen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door het aantal permanente standplaatsen als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub c te vergroten, met inachtneming van het volgende:
 1. toepassing van de wijzigingsbevoegdheid is noodzakelijk in verband met kwaliteitsverbetering en/of productdifferentiatie of in het kader van wettelijke eisen omtrent veiligheid;
 2. de netto-standplaatsgrootte voor een permanente standplaats bedraagt ten minste: 150 m²;
 3. de netto-standplaatsgrootte voor een niet-permanente standplaats bedraagt ten minste: 100 m²;
 4. het aantal parkeerplaatsen bedraagt ten minste 120% van het aantal standplaatsen, met dien verstande dat ten minste 20% hiervan zal worden gesitueerd op een centrale parkeerplaats nabij de ingang van het kampeerterrein;
 5. van het totale oppervlak van een kampeerterrein wordt ten minste 2% benut ten behoeve van sport- en spelvoorzieningen; 
 6. aangetoond is dat de bodemkwaliteit geen belemmering vormt;
 7. de wijzigingsbevoegdheid wordt slechts toegepast als een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten;
 8. de lichtuitstraling naar de omgeving van de camping dient te worden beperkt zoveel als technisch mogelijk; 
 9. wijziging leidt niet tot onevenredige gevolgen voor het waterbeheer; indien het verhard oppervlak toeneemt of kan toenemen met 1.000 m² of meer, vragen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van de waterbeheerder alvorens de wijziging toe te passen.
 10. aangetoond is dat er ruimtelijke kwaliteitswinst wordt gegenereerd.

5.5.2 Wijziging ten behoeve van kampeerhuisjes

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door het totaal aantal toegestane kampeerhuisjes als bedoeld in artikel 5 lid 3 te vergroten, met inachtneming van het volgende:
 1. op ten hoogste 30 procent van het aantal permanente standplaatsen voor kampeermiddelen, zoals benoemd in artikel 5 lid 2.2 sub c, mag een kampeerhuisje worden gebouwd, met een maximum van 100 kampeerhuisjes per kampeerterrein;
 2. per kampeerhuisje moet minimaal één permanente standplaats worden ingewisseld;
 3. de netto-standplaatsgrootte van een permanente standplaats bedraagt ten minste vier maal de oppervlakte van het kampeerhuisje; 
 4. voor de kampeerhuisjes gelden de maximale oppervlakte- en hoogtematen als genoemd in artikel 5 lid 2;
 5. nieuwe kampeerhuisjes zijn uitsluitend toegestaan:
  1. indien sprake is van een centraal bedrijfsmatige exploitatie;
 6. de lichtuitstraling naar de omgeving van de camping dient te worden beperkt zoveel als technisch mogelijk is;
 7. wijziging wordt toegepast met inachtneming van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ingevolge de Wet geluidhinder ten aanzien van wegverkeerslawaai;
 8. de wijzigingsbevoegdheid wordt slechts toegepast als een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing;
 9. wijziging leidt niet tot onevenredige gevolgen voor het waterbeheer; indien het verhard oppervlak toeneemt of kan toenemen met 1.000 m² of meer, vragen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van de waterbeheerder alvorens de wijziging toe te passen;
 10. de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief beïnvloed; alvorens de wijziging toe te passen winnen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies in bij de wegbeheerder;
 11. wijziging wordt niet toegepast alvorens zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst;
 12. tenminste 2% van de gronden met de bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie zijn ingericht met sport en spelvoorzieningen; 
 13. het aantal parkeerplaatsen ten minste 120% van het aantal standplaatsen bedraagt, met dien verstande dat ten minste 20% hiervan zal worden gesitueerd op een centrale parkeerplaats nabij de ingang van het kampeerterrein;
 14. aangetoond is dat er ruimtelijke kwaliteitswinst wordt gegenereerd.