Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Camping De Fazant Ellemeet
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1676.00050BpGhp-ontw

Artikel 6 Water

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. waterpartijen en (primaire) waterlopen, zoals sloten, watergangen, singels, taluds, bermstroken, oevers, bruggen, steigers, ondergeschikte groenvoorzieningen en andere tot de bestemming behorende watervoorzieningen;
  2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - landschappelijke inpassing (swa-li): uitsluitend voor instandhouding en beheer van waterpartijen conform het bij dit bestemmingsplan horende inrichtingsplan, d.d. 17 februari 2012, opgesteld door Bosch & Slabbers.

6.2 Bouwregels

6.2.1 toelaatbare bebouwing

Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in artikel 6 lid 1 bedoelde bestemming worden gebouwd:
  1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

6.2.2 maatvoeringen

  1. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 2,00 meter.

6.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 6 lid 2 tot een bouwhoogte van maximaal 10,00 meter, mits de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.

6.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

6.4.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van water-landschappelijke inpassing' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
  1. het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
  2. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden en aanlegplaatsen;
  3. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting alsmede het verwijderen van oevervegetaties.

6.4.2 Uitzonderingen op aanlegverbod

Het verbod van lid 6.4.1. is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
  1. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
  2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan; 
  3. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.

6.4.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 6.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de landschappelijke inpassing niet onevenredig wordt of kan worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel daarvan niet onevenredig wordt of zal worden verkleind.